Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι 6μελές και απαρτίζεται από τα κάτωθι άτομα : 

1. Ιωάννης Ανεζουλάκης του Δημητρίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος.

2. Αθανάσιος Μαντήκος, Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό μέλος.

3. Δημήτριος Ανεζουλάκης του Ιωάννη, Εκτελεστικό μέλος.

4. Αικατερίνη Ζερβού του Στυλιανού, Μη Εκτελεστικό μέλος

5. Περικλής Κωνσταντινίδης του Ανδρέα, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.

6. Λαμπρινή Παπαδοπούλου του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.