Τακτική Γενική Συνέλευση 2016

Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Έγγραφα προς υποβολή στην Τακτική Γενική Συνέλευση (Ετήσια Οικονομική Έκθεση)

Αριθμός μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου

Έντυπο εξουσιοδότησης για εκπροσώπιση κοινών μετοχών

Σχέδιο αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Δικαιώματα μειοψηφίας των Μετόχων